ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημιουργούμε για κάθε φύλαξη ένα μοναδικό εγχειρίδιο ασφαλείας βασισμένο στις ειδικές απαιτήσεις της φύλαξης και ελέγχονται οι φύλακες βάση αυτού στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το εγχειρίδιο έχει δυναμική εξέλιξη και μπορεί να συμπληρωθεί ή και να αλλάξει σε κάποια σημεία εφόσον ο πελάτης αλλάξει ή καθορίσει νέα δεδομένα ή εφόσον συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα.

Το εγχειρίδιο ασφαλείας περιλαμβάνει:

- Αναλυτική αποτύπωση και χαρακτηριστικά της φύλαξης

- Ειδικές απαιτήσεις του πελάτη

- Τον κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Φυλάκων

- Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών ανά βάρδια

- Περιγραφή και οδηγίες Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης


Πέραν των ανωτέρω η εταιρία μας συντάσσει κάθε εβδομάδα φύλλο ελέγχου από τις διαπιστώσεις των φυλάκων, των περιπολικών καθώς και του επόπτη ασφαλείας. Το φύλλο αυτό βρίσκεται στην διάθεση του πελάτη σε πιθανή αναζήτησή του. Κάθε τέλος μήνα παραδίδουμε επίσης μηνιαία αναφορά συμβάντων.