ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είναι ο καθρέπτης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Οι βασικές αρχές διατήρησης πολύ καλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλείας είναι οι ακόλουθες:

1. Προσεκτική επιλογή προσωπικού

Η εταιρία μας επιλέγει το προσωπικό με βάση το προφίλ της φύλαξης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.Όλοι οι φύλακες είναι απαραιτήτως κάτοχοι της άδειας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων.

2. Διαρκής ενημέρωση αυτού για τα νέα δεδομένα στις υπηρεσίες ασφαλείας με σεμινάρια περιορισμένου αριθμού ατόμων

Παρακολουθούμε καθημερινά συμβάντα σε όλον τον κόσμο. Αναλύουμε την κατάσταση και επισημαίνουμε τα πιθανά κενά ασφαλείας που υπήρξαν στα συμβάντα αυτά και επέτρεψαν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Αυτό το γεγονός από μόνο του προσθέτει στην εταιρία μας εμπειρία και αναλυτική ικανότητα καθώς και την δυνατότητα να προβλέπει ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Οι φύλακες εποπτεύονται από περίπολα και επόπτες ασφαλείας σε χρονικά διαστήματα που δεν τα γνωρίζουν. Κατά την φάση της ξαφνικής εποπτείας διαπιστώνουμε κατά πόσον ακολουθούνται οι οδηγίες που δίδονται και προβαίνουμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες. Δεν διστάζουμε να αντικαταστήσουμε άμεσα φύλακα ο οποίος ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους φύλακες είναι: “ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΠΟΤΡΟΠΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ”